Algemene voorwaarden

We hebben steeds het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen die na deze datum worden geplaatst.

Laatste wijziging 09/01/2023
Naduah doet er alles aan op steeds de juiste producten met dezelfde kwaliteit te leveren. 1. Verkoper

Eenmanszaak Naduah heeft haar maatschappelijke zetel in Leuvensesteenweg 78, 3370 Boutersem, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 2.265.881.693. Het BTW nummer is BE 0677 568 160 (hierna genoemd de “Verkoper”)

 

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding, door de Koper, van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Prijzen, belasting, verpakkings- en verzendingskosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de koper. Kortingen of aanbiedingen zijn steeds zolang de voorraad strekt. Naduah kan op elk moment de prijs van een product wijzigen.

page2image55075072

4. Levering/afhaling

Producten worden steeds afgehaald in het atelier in Boutersem. Sommige producten worden geleverd via post (België en Nederland). De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Naduah is niet aansprakelijk voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door een transportdienst. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. Naduah is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

5. Bestellen

Bestellen kan steeds via de website of via mail. De beschrijving van de producten weerspiegelt steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk het afgewerkte product. Alle afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw. Vergissen is menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Bestellingen zijn compleet na bevestiging via mail en ontvangst van betaling. We aanvaarden Payconing, overschrijving en cash. Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en overschrijving.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je een afhaaldag naar keuze of levering door post (let op, enkel bij koekjes en chocolade). In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

6. Betaling

Betalen kan met Bancontact, payconic, cash of via overschrijving. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Naduah gemeld te worden, zodat we dit kunnen corrigeren.

7. Eigendomsvoorbehoud

Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen eigendom van Naduah

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

8. Herroepingsrecht

Verse producten kunnen nooit omgeruild worden na aankoop. Bij ontevredenheid kan je steeds contact opnemen via info@naduah.be.

9. Garantie en klachten

Ik hoop natuurlijk steeds dat al mijn klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@naduah.be. Ik doe er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

De Koper kan zijn klachten eveneens schriftelijk richten aan de vestiging van Naduah, in Leuvensesteenweg 78, 3370 Boutersem (België)

10. Beschikbaarheid van goederen en voorraad

De goederen worden door Naduah slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt.

Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Naduah zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Naduah over te maken, zodat Naduah de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, na bericht vanwege de Koper, aan de Koper kan terugstorten. Naduah kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Naduah over te maken.

De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

11. Privacy

Door te bestellen op de internet site van Naduah, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Naduah zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. De Koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@naduah.be

Het uitgebreide privacybeleid is van toepassing. 12. Aansprakelijkheid

Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is Naduah niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

13. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

14. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

15. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

16. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).